32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Praktyczny poradnik opieki nad przewlekle chorym

WSTĘP

Każdy człowiek, w różnych okresach życia i z różnych powodów wymaga opieki ze strony innych ludzi, a wydłużenie się długości życia człowieka powoduje rosnącą liczbę przewlekle chorych, dlatego też warto poznać problemy, z jakimi możemy się spotkać w codziennej opiece i pielęgnacji.

Praktyczny poradnik adresowany jest do opiekunów i członków rodzin, zawiera najważniejsze informacje i wskazówki przydatne w opiece nad przewlekle chorym w domu. Pozwoli poznać możliwości wsparcia jakie daje nam system ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

ORGANIZACJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Najistotniejszą formą dbania o własne zdrowie jest samoopieka, która polega na podejmowaniu przez człowieka samodzielnych decyzji związanych z dbaniem o własne zdrowie. Obejmuje wszystkie czynności związane z życiem codziennym, które przyczyniają się do wzmacniania zdrowia oraz poprawy samopoczucia. Do tych czynności zaliczamy utrzymanie higieny osobistej i otoczenia, przyjmowanie pokarmów, ubieranie się i rozbieranie, sen, wypoczynek i aktywność fizyczną.
Człowiek, który nie jest zdolny do sprawowania samoopieki lub pomoc osób bliskich jest niewystarczająca niewątpliwie potrzebuje pomocy profesjonalistów.

OPIEKA ZDROWOTNA

Jest działalnością, której celem jest utrzymanie jak najlepszego stanu zdrowia poprzez działania profilaktyczne jak i leczenie.

Działania instytucji opieki zdrowotnej są ukierunkowane na:

 • wzmacnianie i promowanie zdrowia oraz przywracanie zdrowia w razie jego osłabienia,
 • pomaganie człowiekowi, aby mógł żyć na optymalnym poziomie, jeżeli nie jest możliwy całkowity powrót do zdrowia lub przywrócenie pełnej sprawności.

POMOC SPOŁECZNA

Jest działalnością mającą na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
Działania instytucji pomocy społecznej są ukierunkowane na:

 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom przez sieć usług socjalnych.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązana jest do udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania
 2. Realizacja opieki nad świadczeniobiorcami odbywa się od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.
 4. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
 5. Świadczenia są bezpłatne.

Warunki niezbędne do objęcia opieką:

 • złożona deklaracja wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zgłoszenie osobiście lub telefonicznie konieczności objęcia opieką.

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
Mogą być zakwalifikowani do opieki przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
Skala Barhel ocenia sprawność chorego i zapotrzebowanie na opiekę.
W pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego planu pielęgnacji.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • świadczenia są bezpłatne,
 • wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu,
 • dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00 do 20.00,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Niezbędna dokumentacja do objęcia opieką:

 • skierowanie do objęcia pielęgniarską opieka długoterminową domową
  wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny lub jeśli chory przebywa w szpitalu może je wystawić lekarz prowadzący),
 • ocena stanu zdrowia według skali Barthel dokonana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej i potwierdzona przez lekarza.
Open