32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Programy profilaktyczne

BADANIA PROFILAKTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

ADRESACI – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające
w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
· osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
· osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności
usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą,
uzależniony od substancji psychoaktywnych.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.

WYKONUJĄCY – pielęgniarka POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
– wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.
– w przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę
pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz
poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny
stanu zdrowia.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także
w warunkach domowych.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – Pobranie materiału z szyjki
macicy do przesiewowego badania cytologicznego.

ADRESACI – zadeklarowane do położnej POZ, kobiety w wieku od 25 do 59 lat, które
w ostatnich 36 miesiącach nie miały wykonywanego badania w Programie, albo w przypadku
kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażone wirusem HIV, przyjmujące leki
immunosupresyjne tj. hamujące lub zapobiegające aktywności układu odpornościowego,
zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka), które w ostatnich 12 miesiącach nie miały
wykonywanego badania w Programie.
Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
W przypadku pacjentek leczonych z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po
zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie
onkologiczne), ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

WYKONUJĄCY – położna POZ

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:
– wywiad i wypełnienie ankiety w Programie,
– pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, wykonanie
rozmazu i wysłanie preparatu do badania,
– edukacja w zakresie zapobiegania nowotworom szyjki macicy,
– po wykonaniu badania przez pracownię diagnostyczną, wydanie wyniku pacjentce wraz
z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania,
– w sytuacji konieczności weryfikacji wstępnego rozpoznania, skierowanie pacjentki do
odpowiedniej placówki realizującej świadczenia w ramach Etapu Pogłębionej Diagnostyki
Programu.

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy położnej POZ.
Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (w tym przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy.

ADRESACI – Osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki
POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie
mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu
ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony
badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc.

WYKONUJĄCY – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki.

CO OBEJMUJE ŚWIADCZENIE?:

1) w ramach poradnictwa antytytoniowego:
– wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu,
ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych
palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób
układu krążenia),
– porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość
rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,
– prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem
postępowania.

2) w ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:
– poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz
– badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy
brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej
w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia.

Open