32 255 49 49, 32 444 65 65, Poradnia K: 662 103 011 biuro@cmgraniczna.pl

Regulamin Konkursu „Kołderka dla dziecka”

Regulamin Konkursu “Kołderka dla dziecka”

§1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest NZOZ Centrum Medyczne Graniczna Sp. z. o.o, z siedzibą w Katowicach, ul. Graniczna 45 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator prowadzi Konkurs na Fanpage’u Centrum Medyczne Graniczna: facebook.com/cmgraniczna
 3. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
 4. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§2 Zasady ogólne

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna zarejestrowana w Konkursie, spełniająca wszystkie warunki Regulaminu dotyczące udziału w konkursie.
 2. Fundatorem nagród jest NZOZ Centrum Medyczne Graniczna Sp. z. o. o.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie swego imienia, nazwiska na liście zwycięzców.
 6. Praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 7. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook i nie będą rościć sobie żadnych praw wobec tego portalu. Serwis Facebook nie jest sponsorem, nie administruje, nie zarządza ani nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za konkurs.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie konkursu ze strony Facebooka.
 9. Dodatkowe informacje o nagrodach: nagrodami w konkursie są dwa okrycia kąpielowe w kolorze różowym i buciki dla noworodka. W konkursie nagradzane są 3 osoby.

§3 Zasady Konkursu i przebieg

 1. Konkurs trwa od 18.11.2016 od godz. 19:00 do 28.11.2016 do godziny 20:00. Wyniki zostaną podane na  Fanpage’u Centrum Medycznego Graniczna: facebook.com/cmgraniczna dnia 28.11.2016 po godzinie 20:00. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • polubić konkursowy banerek
 • pod linkiem http://nietrzymaniemoczu.katowice.pl znaleźć odpowiedź na pytanie ile trwa zabieg laserowego leczenia nietrzymania moczu, a następnie wpisać tą odpowiedź pod postem konkursowym.
 • Uczestnik może udostępnić post konkursowy na swojej tablicy.
 1. Do Konkursu może przystąpić osoba, która posiada profil na portalu facebook.com
 2. Zwycięzca musi zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie swojego adresu korespondencyjnego w wiadomości prywatnej przesłanej na  Fanpage’u Centrum Medyczne Graniczna: facebook.com/cmgraniczna w przeciągu 7 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji.
 4. Nagrody wysyła organizator najpóźniej do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
 5. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanej nagrody na gotówkę.
 6. Zwycięzca konkursu traci prawo do nagrody jeśli nie spełnił on warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie § 2, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w konkursie lub nie przysłał danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

§4 Wyłonienie zwycięzców, przyznanie nagród

 1. Po zamknięciu konkursu, trzech Uczestników, których odpowiedzi zostaną wyłonione przez komisję konkursową zostaną ogłoszeni w oddzielnym poście na Funpage’u Centrum Medyczne Graniczna: facebook.com/cmgraniczna.
 2. Zgłoszenie konkursowe nie będzie brane pod uwagę jeśli nie będzie zgodne z Regulaminem, będzie obraźliwe dla osób trzecich, będzie przedstawiało treści wulgarne, opisujące przemoc, elementy niezgodne z prawem i inne elementy uznane za powszechnie niedozwolone.
 3. Komisja konkursowa przyznaje trzy nagrody.
 4. W czasie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania konkursu, na adres Organizatora: info@cmgraniczna.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno Uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 6. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.
Open